خوب باش

خوب بودن خود را منوط بر خوب بودن دیگران نکنیم.


 

بد بودن خود را به علت بد بودن دیگران توجیه نکنیم.

 

مشک را گفتند : تو را یک عیب هست.

 

با هر که نشینی از بوی خوشت به او دهی.

 

گفت : زیرا که ننگرم با کی ام ؛ به آن نگرم که من کی ام

/ 0 نظر / 21 بازدید